• Bài giảng Lập trình căn bản: Giới thiệu tổng quan

  Bài giảng Lập trình căn bản: Giới thiệu tổng quan

  Bài giảng Lập trình căn bản gồm có 10 chương, cung cấp cho người học những nội dung như: Giới thiệu về ngôn ngữ C và môi trường lập trình Turbo C, các thành phần của ngôn ngữ C, các kiểu dữ liệu sơ cấp chuẩn và các lệnh đơn, các lệnh có cấu trúc, chương trình con, kiểu mảng, kiểu con trỏ, kiểu chuỗi ký tự, kiểu cấu trúc, kiểu tập tin. Mời...

   5 p ntt 23/04/2019 33 1

 • Bài giảng Lập trình căn bản - Chương 1 (phần 1): Giới thiệu về cấu trúc dữ liệu và giải thuật

  Bài giảng Lập trình căn bản - Chương 1 (phần 1): Giới thiệu về cấu trúc dữ liệu và giải thuật

  Chương 1 giới thiệu về cấu trúc dữ liệu và giải thuật. Thông qua chương này người học sẽ tìm hiểu: Từ bài toán đến chương trình, giải thuật, kiểu dữ liệu, khái niệm về ngôn ngữ lập trình, chương trình dịch. Mời các bạn cùng tham khảo.

   26 p ntt 23/04/2019 35 2

 • Bài giảng Lập trình căn bản - Chương 1 (phần 2): Giới thiệu về ngôn ngữ C and môi trường Turbo C 3.0

  Bài giảng Lập trình căn bản - Chương 1 (phần 2): Giới thiệu về ngôn ngữ C and môi trường Turbo C 3.0

  Chương 1 phần 2 giới thiệu về ngôn ngữ C and môi trường Turbo C 3.0. Chương này trình bày những nội dung chính như sau: Giới thiệu về ngôn ngữ C and môi trường Turbo C 3.0, môi trường lập trình Turbo C. Mời các bạn cùng tham khảo.

   16 p ntt 23/04/2019 43 1

 • Bài giảng Lập trình căn bản - Chương 2: Các thành phần cơ bản của ngôn ngữ C

  Bài giảng Lập trình căn bản - Chương 2: Các thành phần cơ bản của ngôn ngữ C

  Chương 2 giới thiệu các thành phần cơ bản của ngôn ngữ C. Nội dung chính trong chương này gồm có: Bộ chữ viết trong C, các từ khóa, cặp dấu ghi chú thích, các kiểu dữ liệu sơ cấp chuẩn, tên và hằng biến và biểu thức, cấu trúc của một chương trình C. Mời các bạn cùng tham khảo.

   46 p ntt 23/04/2019 36 1

 • Bài giảng Lập trình căn bản - Chương 3: Các câu lệnh đơn trong C

  Bài giảng Lập trình căn bản - Chương 3: Các câu lệnh đơn trong C

  Chương 3 trang bị cho người học những hiểu biết về các câu lệnh đơn trong C. Trong chương này người học sẽ tìm hiểu về: Khái niệm câu lệnh, phân loại câu lệnh, lệnh gán, lệnh nhập giá trị từ bàn phím cho biến, lệnh xuất giá trị của biểu thức lên màn hình. Mời các bạn cùng tham khảo.

   20 p ntt 23/04/2019 33 1

 • Bài giảng Lập trình căn bản - Chương 4: Các lệnh có cấu trúc

  Bài giảng Lập trình căn bản - Chương 4: Các lệnh có cấu trúc

  Chương 4 giới thiệu về các lệnh có cấu trúc. Các nội dung chính trong chương gồm có: Khối lệnh trong C, Cấu trúc rẽ nhánh, cấu trúc lựa chọn, cấu trúc vòng lặp, cấu trúc lựa chọn, cấu trúc vòng lặp. Mờ các bạn cùng tham khảo.

   31 p ntt 23/04/2019 31 1

 • Bài giảng Lập trình căn bản - Chương 5: Chương trình con

  Bài giảng Lập trình căn bản - Chương 5: Chương trình con

  Để tránh rườm rà và mất thời gian khi viết chương trình, những đoạn chương trình lặp đi lặp lại nhiều lần được viết trong 1 module. Chia chương trình thành nhiều module, mỗi module giải quyết 1 công việc nào đó. Mỗi module như trên được gọi là 1 chương trình con. Trong chương này sẽ cung cấp cho người học những hiểu biết về chương trình con. Mời...

   19 p ntt 23/04/2019 37 1

 • Bài giảng Lập trình căn bản - Chương 6: Kiểu mảng

  Bài giảng Lập trình căn bản - Chương 6: Kiểu mảng

  Mảng là một tập hợp các phần tử cố định có cùng một kiểu, gọi là kiểu phần tử. Chương 6 này sẽ giới thiệu về kiểu mảng trong C, mảng 1 chiều và mảng nhiều chiều. Mời các bạn cùng tham khảo.

   21 p ntt 23/04/2019 34 1

 • Bài giảng Lập trình căn bản - Chương 7: Kiểu con trỏ

  Bài giảng Lập trình căn bản - Chương 7: Kiểu con trỏ

  Chương 7 giới thiệu kiểu dữ liệu con trỏ. Thông qua chương này người học sẽ biết được cách khai báo và sử dụng biến con trỏ, biết được con trỏ và mảng, biết được con trỏ và tham số hình thức của hàm. Mời các bạn cùng tham khảo.

   27 p ntt 23/04/2019 29 1

 • Bài giảng Lập trình căn bản - Chương 8: Chuỗi ký tự

  Bài giảng Lập trình căn bản - Chương 8: Chuỗi ký tự

  Chuỗi ký tự là một dãy gồm các ký tự hoặc một mảng các ký tự được kết thúc bằng ký tự ‘\0’ (ký tự NULL trong bảng mã Ascii). Chương này sẽ trang bị cho người học những hiểu biết về chuỗi ký tự như cách khai báo và các thao tác trên chuỗi ký tự. Mời các bạn cùng tham khảo.

   28 p ntt 23/04/2019 34 1

 • Bài giảng Lập trình căn bản - Chương 9: Kiểu cấu trúc

  Bài giảng Lập trình căn bản - Chương 9: Kiểu cấu trúc

  Bài giảng Lập trình căn bản - Chương 9 giới thiệu về kiểu cấu trúc trong C. Nội dung chính trong chương này gồm có: Kiểu cấu trúc trong C, các thao tác trên biến kiểu cấu trúc, con trỏ và cấu trúc. Mời các bạn cùng tham khảo.

   20 p ntt 23/04/2019 30 1

 • Bài giảng Lập trình căn bản - Chương 10: Kiểu tập tin

  Bài giảng Lập trình căn bản - Chương 10: Kiểu tập tin

  Chương 10 giới thiệu về kiểu tập tin trong C. Trong chương này gồm có các nội dung chính như: Một số khái niệm về tập tin, các thao tác trên tập tin, truy cập tập tin văn bản, truy cập tập tin nhị phân. Mời tham khảo.

   28 p ntt 23/04/2019 26 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số