• Xử lý ảnh - Chương 21: Xử lý ảnh màu và ảnh đa phổ

  Xử lý ảnh - Chương 21: Xử lý ảnh màu và ảnh đa phổ

  Trong chương trước, chúng ta đã đề cập tới các ảnh số hai chiều. Các ảnh như vậy có thể được coi như có mức xám là hàm hai biến không gian. Một sự tổng quát hoá dễ hiểu lên ba chiều sẽ cho chúng ta các ảnh có mức xám là một hàm hai biến không gian và một biến phổ. Chúng được gọi là các ảnh đa phổ. Khi việc lấy mẫu phổ bị giới hạn...

   14 p ntt 28/10/2019 5 0

 • Xử lý ảnh - Chương 22: Xử lý ảnh ba chiều

  Xử lý ảnh - Chương 22: Xử lý ảnh ba chiều

  Trong các chương trước, chúng ta đã đề cập đến ảnh số hai chiều. Các ảnh đó có thể coi là có các mức xám là hàm hai biến không gian. Sự tổng quát hoá dễ hiểu nhất lên ba chiều phải được thực hiện với các ảnh có các mức xám là hàm ba biến không gian. Chúng ta gọi những ảnh này là ảnh ba chiều không gian. Trong chương này, chúng ta sẽ đưa ra...

   33 p ntt 28/10/2019 3 0

 • Bài giảng Toán rời rạc (Phần II: Lý thuyết đồ thị): Chương 1 - Nguyễn Đức Nghĩa

  Bài giảng Toán rời rạc (Phần II: Lý thuyết đồ thị): Chương 1 - Nguyễn Đức Nghĩa

  Chương 1 trình bày các khái niệm cơ bản về đồ thị như: Đồ thị trong thực tế, các loại đồ thị, bậc của đỉnh, đồ thị con, đồ thị đẳng cấu, đường đi và chu trình, tính liên thông, một số loại đồ thị đặc biệt, tô màu đồ thị.

   275 p ntt 30/09/2019 15 0

 • Bài giảng Toán rời rạc (Phần II: Lý thuyết đồ thị): Chương 4 - Nguyễn Đức Nghĩa

  Bài giảng Toán rời rạc (Phần II: Lý thuyết đồ thị): Chương 4 - Nguyễn Đức Nghĩa

  Chương 4 trình bày về bài toán cây khung nhỏ nhất (The minimum spanning tree problem). Nội dung chính gồm có: Cây và các tính chất cơ bản của cây, cây khung của đồ thị, xây dựng tập các chu trình cơ bản của đồ thị, bài toán cây khung nhỏ nhất.

   60 p ntt 30/09/2019 14 0

 • Bài giảng Toán rời rạc (Phần II: Lý thuyết đồ thị): Chương 5 - Nguyễn Đức Nghĩa

  Bài giảng Toán rời rạc (Phần II: Lý thuyết đồ thị): Chương 5 - Nguyễn Đức Nghĩa

  Chương 5 trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về bài toán đường đi ngắn nhất. Thông qua chương này người học có thể hiểu được: Bài toán đường đi ngắn nhất (ĐĐNN); tính chất của ĐĐNN, giảm cận trên; thuật toán Bellman-Ford; thuật toán Dijkstra; đường đi ngắn nhất trong đồ thị không có chu trình; thuật toán Floyd-Warshal.

   78 p ntt 30/09/2019 15 0

 • Bài giảng Toán rời rạc (Phần II: Lý thuyết đồ thị): Chương 6 - Nguyễn Đức Nghĩa

  Bài giảng Toán rời rạc (Phần II: Lý thuyết đồ thị): Chương 6 - Nguyễn Đức Nghĩa

  Bài giảng Toán rời rạc (Phần II: Lý thuyết đồ thị): Chương 6 - Bài toán luồng cực đại (Maximum flow problem). Những nội dung chủ yếu được trình bày trong chương này gồm có: Bài toán luồng cực đại trong mạng; lát cắt, đường tăng luồng; định lý về luồng cực đại và lát cắt hẹp nhất; thuật toán Ford-Fulkerson; thuật toán Edmond-Karp; các ứng dụng.

   83 p ntt 30/09/2019 10 0

 • Bài giảng Toán rời rạc (Phần II: Lý thuyết đồ thị): Chương 6 (tt) - Nguyễn Đức Nghĩa

  Bài giảng Toán rời rạc (Phần II: Lý thuyết đồ thị): Chương 6 (tt) - Nguyễn Đức Nghĩa

  Chương này trình bày một số ứng dụng của bài toán luồng cực đại như: Bài toán với nhiều điểm phát và điểm thu, bài toán với hạn chế thông qua ở nút, bài toán cặp ghép cực đại trong đồ thị hai phía, độ tin cậy của mạng. Mời các bạn cùng tham khảo.

   53 p ntt 30/09/2019 10 0

 • Bài giảng Toán rời rạc (Phần II: Lý thuyết đồ thị): Bài toán ghép cặp - Nguyễn Đức Nghĩa

  Bài giảng Toán rời rạc (Phần II: Lý thuyết đồ thị): Bài toán ghép cặp - Nguyễn Đức Nghĩa

  Chương này trình bày về Bài toán ghép cặp (Graph Matching) với những nội dung chính sau: Bài toán ghép cặp trên đồ thị, bài toán cặp ghép cực đại trên đồ thị hai phía, qui về bài toán luồng cực đại, đường tăng cặp ghép, thuật toán tìm cặp ghép cực đại,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   43 p ntt 30/09/2019 11 0

 • Bài giảng Toán rời rạc (Phần I: Lý thuyết tổ hợp): Chương mở đầu - Nguyễn Đức Nghĩa

  Bài giảng Toán rời rạc (Phần I: Lý thuyết tổ hợp): Chương mở đầu - Nguyễn Đức Nghĩa

  Chương mở đầu về lý thuyết tổ hợp giúp người học hiểu được một số kiến thức cơ bản như: Tổ hợp là gì? Sơ lược về lịch sử phát triển của tổ hợp, tập hợp và ánh xạ. Mời các bạn cùng tham khảo.

   91 p ntt 30/09/2019 12 0

 • Bài giảng Toán rời rạc (Phần I: Lý thuyết tổ hợp): Chương 1 - Nguyễn Đức Nghĩa

  Bài giảng Toán rời rạc (Phần I: Lý thuyết tổ hợp): Chương 1 - Nguyễn Đức Nghĩa

  Chương 1 của phần lý thuyết tổ hợp trình bày về bài toán đếm. Những nội dung chính trong chương này gồm có: Nguyên lý cộng và nguyên lý nhân, các cấu hình tổ hợp cơ bản, nguyên lý bù trừ, công thức đệ qui, hàm sinh. Mời các bạn cùng tham khảo.

   178 p ntt 30/09/2019 14 0

 • Bài giảng Toán rời rạc (Phần I: Lý thuyết tổ hợp): Chương 2 - Nguyễn Đức Nghĩa

  Bài giảng Toán rời rạc (Phần I: Lý thuyết tổ hợp): Chương 2 - Nguyễn Đức Nghĩa

  Chương 2 - Bài toán tồn tại. Nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: Giới thiệu bài toán, các kỹ thuật chứng minh cơ bản, nguyên lý Dirichlet, định lý Ramsey. Mời các bạn cùng tham khảo.

   103 p ntt 30/09/2019 8 0

 • Bài giảng Toán rời rạc (Phần I: Lý thuyết tổ hợp): Chương 2(tt) - Nguyễn Đức Nghĩa

  Bài giảng Toán rời rạc (Phần I: Lý thuyết tổ hợp): Chương 2(tt) - Nguyễn Đức Nghĩa

  Trong chương trước, ta đã tập trung chú ý vào việc đếm số các cấu hình tổ hợp. Trong những bài toán đó sự tồn tại của các cấu hình là hiển nhiên và công việc chính là đếm số phần tử thoả mãn tính chất đặt ra. Tuy nhiên, trong rất nhiều bài toán tổ hợp, việc chỉ ra sự tồn tại của một cấu hình thoả mãn các tính chất cho trước là hết...

   108 p ntt 30/09/2019 14 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số