• Bài giảng Kỹ thuật lập trình: Chương 2 - Lê Thành Sách

  Bài giảng Kỹ thuật lập trình: Chương 2 - Lê Thành Sách

  Bài giảng "Kỹ thuật lập trình - Chương 2: Cấu trúc và các thành phần chương trình C" cung cấp cho người học các kiến thức: Chương trình C đơn giản, phong cách lập trình, rèn luyện việc xuất ra màn hình, đọc dữ liệu từ bàn phím, xử lý đơn giản. Mời các bạn cùng tham khảo.

   36 p ntt 24/08/2020 7 1

 • Bài giảng Kỹ thuật lập trình: Chương 3 - Lê Thành Sách

  Bài giảng Kỹ thuật lập trình: Chương 3 - Lê Thành Sách

  Bài giảng "Kỹ thuật lập trình - Chương 3: Tổ chức dữ liệu trong chương trinh" cung cấp cho người học các kiến thức: Dữ liệu và kiểu dữ liệu, từ khoá, biến và khai báo biến, tầm vực biến, phép toán và biểu thức, kiểu enum, hằng số, chuyển đổi kiểu dữ liệu. Mời các bạn cùng tham khảo.

   60 p ntt 24/08/2020 8 1

 • Bài giảng Kỹ thuật lập trình: Chương 4 - Lê Thành Sách

  Bài giảng Kỹ thuật lập trình: Chương 4 - Lê Thành Sách

  Bài giảng "Kỹ thuật lập trình - Chương 4: Cấu trúc rẽ nhánh" cung cấp cho người học các kiến thức: Ứng dụng của cấu trúc rẽ nhánh, câu lệnh và chương trình, cấu trúc if, cấu trúc if - else, cấu trúc if-else lồng nhau,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   56 p ntt 24/08/2020 10 1

 • Bài giảng Kỹ thuật lập trình: Chương 5 - Lê Thành Sách

  Bài giảng Kỹ thuật lập trình: Chương 5 - Lê Thành Sách

  Bài giảng "Kỹ thuật lập trình - Chương 5: Cấu trúc lặp" cung cấp cho người học các kiến thức: Ứng dụng của cấu trúc lặp, câu lệnh for, câu lệnh while, hiểu được vai trò của thuật toán trong giải quyết bài toán,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   38 p ntt 24/08/2020 8 1

 • Bài giảng Kỹ thuật lập trình: Chương 6 - Lê Thành Sách

  Bài giảng Kỹ thuật lập trình: Chương 6 - Lê Thành Sách

  Bài giảng "Kỹ thuật lập trình - Chương 6: Kiểu dữ liệu người lập trình định nghĩa" cung cấp cho người học các kiến thức: Từ khoá typedef, cấu trúc dữ liệu, mảng dữ liệu. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   88 p ntt 24/08/2020 10 1

 • Bài giảng Kỹ thuật lập trình: Chương 7 - Lê Thành Sách

  Bài giảng Kỹ thuật lập trình: Chương 7 - Lê Thành Sách

  Bài giảng "Kỹ thuật lập trình - Chương 7: Con trỏ" Cung cấp cho người học các kiến thức: Tổ chức bộ nhớ thực thi, ứng dụng của con trỏ, mô hình của con trỏ, các phép toán trên con trỏ, con trỏ và mảng,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   51 p ntt 24/08/2020 6 1

 • Bài giảng Kỹ thuật lập trình: Chương 8 - Lê Thành Sách

  Bài giảng Kỹ thuật lập trình: Chương 8 - Lê Thành Sách

  Bài giảng "Kỹ thuật lập trình - Chương 8: Hàm" cung cấp cho người học các kiến thức: Hàm làm gì, hàm main và hàm thư viện, hàm và mảng, con trỏ, kiểu truyền tham số, hàm đệ quy, hàm inline, con trỏ hàm,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   107 p ntt 24/08/2020 10 1

 • Bài giảng Kỹ thuật lập trình: Chương 9 - Lê Thành Sách

  Bài giảng Kỹ thuật lập trình: Chương 9 - Lê Thành Sách

  Bài giảng "Kỹ thuật lập trình - Chương 9: Tập tin" cung cấp cho người học các kiến thức: Mô hình tập tin, các thao tác bắt buộc, các loại tập tin, đọc và ghi dữ liệu vào tập tin, tập tin văn bản, tập tin nhị phân,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   52 p ntt 24/08/2020 7 1

 • Bài giảng Kỹ thuật lập trình: Chương 10.1 - Lê Thành Sách

  Bài giảng Kỹ thuật lập trình: Chương 10.1 - Lê Thành Sách

  Bài giảng "Kỹ thuật lập trình - Chương 10: Lập trình hướng đối tượng - Chủ đề nâng cao" cung cấp cho người học các kiến thức: Đa thừa kế, đa hình (polymorphism), hàm có tính abstrac, thừa kế ảo (Khởi động lớp cha trong thừa kế ảo). Mời các bạn cùng tham khảo.

   36 p ntt 24/08/2020 8 1

 • Bài giảng Kỹ thuật lập trình: Chương 10.2 - Lê Thành Sách

  Bài giảng Kỹ thuật lập trình: Chương 10.2 - Lê Thành Sách

  Bài giảng "Kỹ thuật lập trình - Chương 10: Lập trình hướng đối tượng - Cơ bản" cung cấp cho người học các kiến thức: Kiểu dữ liệu trong C, tổng hợp các thuật ngữ, thiết kế lớp, tính khả kiến, quan hệ bạn bè, tổ chức mã nguồn cho lớp,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   117 p ntt 24/08/2020 8 1

 • Bài giảng Kỹ thuật lập trình: Chương 10.3 - Lê Thành Sách

  Bài giảng Kỹ thuật lập trình: Chương 10.3 - Lê Thành Sách

  Bài giảng "Kỹ thuật lập trình - Chương 10: Lập trình hướng đối tượng - Thừa kế" cung cấp cho người học các kiến thức: Tại sao cần đến thừa kế, các khái niệm, thiết kế các lớp, các kiểu thừa kế, khởi tạo lớp cha từ lớp con,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   74 p ntt 24/08/2020 6 1

 • Bài giảng Lý thuyết đồ thị - Bài 1: Đại cương về đồ thị

  Bài giảng Lý thuyết đồ thị - Bài 1: Đại cương về đồ thị

  Bài giảng "Lý thuyết đồ thị - Bài 1: Đại cương về đồ thị" trình bày định nghĩa đồ thị, các mô hình đồ thị, một số thuật ngữ cơ bản của đồ thị, một số đơn đồ thị đặc biệt, khái niệm Đường đi – Chu trình – Sự liên thông. Mời các bạn cùng tham khảo.

   39 p ntt 26/07/2020 22 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số