• Bài giảng Lập trình hướng đối tượng - Chương 9: Thừa kế

  Bài giảng Lập trình hướng đối tượng - Chương 9: Thừa kế

  Trong thực tế hầu hết các lớp có thể kế thừa từ các lớp có trước mà không cần định nghĩa lại mới hoàn toàn. Hai lớp này có thể có nhiều điểm chung. SortedRecFile là một phiên bản đặc biệt của RecFile với thuộc tính các mẫu tin của nó được tổ chức theo thứ tự được thêm vào.

   20 p ntt 27/08/2019 3 0

 • Bài giảng Phân tích thiết kế hướng đối tượng - ThS. Lê Trung Hiếu

  Bài giảng Phân tích thiết kế hướng đối tượng - ThS. Lê Trung Hiếu

  Bài giảng Phân tích thiết kế hướng đối tượng trình bày các quy trình phát triển phần mềm, tổng quan về UML, lấy yêu cầu, phân tích và thiết kế hệ thống ở trạng thái tĩnh và động. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   85 p ntt 27/08/2019 3 0

 • Bài giảng Các mẫu thiết kế hướng đối tượng: Chương 1 - TS. Nguyễn Văn Hiệp

  Bài giảng Các mẫu thiết kế hướng đối tượng: Chương 1 - TS. Nguyễn Văn Hiệp

  Bài giảng "Các mẫu thiết kế hướng đối tượng - Chương 1: Tổng quan về phát triển phần mềm" cung cấp cho người học các kiến thức: Máy tính số và công dụng, chương trình máy tính & phần mềm, đời sống phần mềm, các mục tiêu của việc phát triển phần mềm, các hoạt động chức năng trong phát triển phần mềm,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   46 p ntt 26/08/2019 4 0

 • Bài giảng Các mẫu thiết kế hướng đối tượng: Chương 2 - TS. Nguyễn Văn Hiệp

  Bài giảng Các mẫu thiết kế hướng đối tượng: Chương 2 - TS. Nguyễn Văn Hiệp

  Nội dung bài giảng bao gồm: Sự phát triển trong cấu trúc tổ chức phần mềm; cấu trúc của 1 ứng dụng hướng đối tượng; đối tượng, thuộc tính, tác vụ; abstract type; tính bao đóng; tính thừa kế & cơ chế 'override'; tính bao gộp,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   28 p ntt 26/08/2019 4 0

 • Bài giảng Các mẫu thiết kế hướng đối tượng: Chương 3 - TS. Nguyễn Văn Hiệp

  Bài giảng Các mẫu thiết kế hướng đối tượng: Chương 3 - TS. Nguyễn Văn Hiệp

  Nội dung bài giảng bao gồm: Tổng quát về phát biểu class của C#, định nghĩa thuộc tính vật lý, định nghĩa tác vụ chức năng, định nghĩa toán tử chức năng, định nghĩa thuộc tính giao tiếp (luận lý), định nghĩa ₫ối tượng ₫ại diện hàm,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   24 p ntt 26/08/2019 4 0

 • Bài giảng Các mẫu thiết kế hướng đối tượng: Chương 4 - TS. Nguyễn Văn Hiệp

  Bài giảng Các mẫu thiết kế hướng đối tượng: Chương 4 - TS. Nguyễn Văn Hiệp

  Nội dung bài giảng bao gồm: Dẫn nhập; quản lý đời sống đối tượng - Hàm Constructor; quản lý đời sống đối tượng - Hàm Destructor; tương tác giữa các đối tượng trong VC#; liên kết tĩnh trong việc gởi thông điệp; liên kết động để có đa xạ, xử lý sự kiện luôn có tính đa xạ. Mời các bạn cùng tham khảo.

   21 p ntt 26/08/2019 3 0

 • Bài giảng Các mẫu thiết kế hướng đối tượng: Chương 6 - TS. Nguyễn Văn Hiệp

  Bài giảng Các mẫu thiết kế hướng đối tượng: Chương 6 - TS. Nguyễn Văn Hiệp

  Bài giảng "Các mẫu thiết kế phục vụ tổ chức cấu trúc các đối tượng (Structural Patterns)" cung cấp cho người học các kiến thức: Tổng quát về mẫu thiết kế HĐT, mẫu Adapter, mẫu Composite, mẫu Proxy, mẫu Decorator, mẫu Facade, mẫu Flyweight. Mời các bạn cùng tham khảo.

   62 p ntt 26/08/2019 5 0

 • Bài giảng Các mẫu thiết kế hướng đối tượng: Chương 5 - TS. Nguyễn Văn Hiệp

  Bài giảng Các mẫu thiết kế hướng đối tượng: Chương 5 - TS. Nguyễn Văn Hiệp

  Bài giảng "Các mẫu thiết kế hướng đối tượng - Chương 5: Các mẫu kiến trúc phần mềm phổ dụng" cung cấp cho người học các kiến thức: Đặc tả phần mềm, đặc tả kiến trúc phần mềm, các mẫu kiến trúc phổ dụng. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   68 p ntt 26/08/2019 3 0

 • Bài giảng Các mẫu thiết kế hướng đối tượng: Chương 7 - TS. Nguyễn Văn Hiệp

  Bài giảng Các mẫu thiết kế hướng đối tượng: Chương 7 - TS. Nguyễn Văn Hiệp

  Bài giảng "Các mẫu thiết kế phục vụ khởi tạo đối tượng (Creational Patterns)" cung cấp cho người học các kiến thức: Tổng quát về nhóm mẫu “Creational”, mẫu Abstract Factory, mẫu Factory Method, mẫu Prototype, mẫu Builder, mẫu Singleton. Mời các bạn cùng tham khảo.

   30 p ntt 26/08/2019 4 0

 • Bài giảng Các mẫu thiết kế hướng đối tượng: Chương 8 - TS. Nguyễn Văn Hiệp

  Bài giảng Các mẫu thiết kế hướng đối tượng: Chương 8 - TS. Nguyễn Văn Hiệp

  Bài giảng "Các mẫu thiết kế che dấu hành vi, thuật giải trong đối tượng (Behavioral Patterns)" cung cấp cho người học các kiến thức: Tổng quát về nhóm mẫu “Behavioral Patterns”, mẫu Chain of Responsibility, mẫu Template Method, mẫu Strategy, mẫu State, mẫu Command, mẫu Observer. Mời các bạn cùng tham khảo.

   43 p ntt 26/08/2019 5 0

 • Bài giảng Đa phương tiện và các ứng dụng giải trí: Chương 1 - ThS. Lê Tấn Hùng

  Bài giảng Đa phương tiện và các ứng dụng giải trí: Chương 1 - ThS. Lê Tấn Hùng

  Bài giảng "Đa phương tiện và các ứng dụng giải trí - Chương 1: Nhập môn Multimedia" cung cấp cho người học các kiến thức: Định nghĩa đa phương tiện, hệ thống đa phương tiện, quy trình phát triển các ứng dụng đa phương tiện, các ứng dụng của hệ thống đa phương tiện.

   33 p ntt 24/06/2019 28 1

 • Bài giảng Đa phương tiện và các ứng dụng giải trí: Chương 2 - ThS. Lê Tấn Hùng

  Bài giảng Đa phương tiện và các ứng dụng giải trí: Chương 2 - ThS. Lê Tấn Hùng

  Bài giảng giúp người học nhớ lại một số kiến thức cơ bản về tín hiệu, tín hiệu số, học một số biểu diễn dữ liệu đa phương tiện dạng số; nắm được nguyên lý chung của biểu diễn số dữ liệu,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   33 p ntt 24/06/2019 33 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số