• Bài giảng Tin học đại cương: Chương 1 - ThS. Nguyễn Lê Minh

  Bài giảng Tin học đại cương: Chương 1 - ThS. Nguyễn Lê Minh

  Bài giảng "Tin học đại cương - Chương 1: Tổng quan về máy tính" cung cấp cho người học các kiến thức: Đối tượng nghiên cứu của tin học, thông tin và xử lý thông tin, lịch sử phát triển máy tính, phân loại máy tính, cấu trúc máy tính, hệ đếm, hệ điều hành. Mời các bạn cùng tham khảo.

   70 p ntt 22/09/2020 6 0

 • Bài giảng Tin học đại cương: Chương 2 - ThS. Nguyễn Lê Minh

  Bài giảng Tin học đại cương: Chương 2 - ThS. Nguyễn Lê Minh

  Bài giảng "Tin học đại cương - Chương 2: Tổng quan về mạng máy tính" cung cấp cho người học các kiến thức: Giới thiệu, phân loại mạng, internet, email trên internet, world wide web, một số dịch vụ trên Internet. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   51 p ntt 22/09/2020 6 0

 • Bài giảng Tin học đại cương: Chương 3 - ThS. Nguyễn Lê Minh

  Bài giảng Tin học đại cương: Chương 3 - ThS. Nguyễn Lê Minh

  Bài giảng "Tin học đại cương - Chương 3: Thuật toán" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm thuật toán, tính chất của thuật toán, các cách biểu diễn thuật toán, cấu trúc cơ bản của thuật toán, một số thuật toán cơ bản. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   47 p ntt 22/09/2020 6 0

 • Bài giảng Tin học đại cương: Chương 4 - ThS. Nguyễn Lê Minh

  Bài giảng Tin học đại cương: Chương 4 - ThS. Nguyễn Lê Minh

  Bài giảng "Tin học đại cương - Chương 4: Tổng quan về Visua Basic" cung cấp cho người học các kiến thức: Giới thiệu Visual Basic, cài đặt Visua Basic, làm việc với IDE, biên dịch chương trình Visua Basic 6. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   27 p ntt 22/09/2020 6 0

 • Bài giảng Tin học đại cương: Chương 5 - ThS. Nguyễn Lê Minh

  Bài giảng Tin học đại cương: Chương 5 - ThS. Nguyễn Lê Minh

  Bài giảng "Tin học đại cương - Chương 5: Biểu mẫu và điều khiển VB6" cung cấp cho người học các kiến thức: Thuộc tính điều khiển, các đối tượng điều khiển. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   14 p ntt 22/09/2020 6 0

 • Bài giảng Tin học đại cương: Chương 6 - ThS. Nguyễn Lê Minh

  Bài giảng Tin học đại cương: Chương 6 - ThS. Nguyễn Lê Minh

  Bài giảng "Tin học đại cương - Chương 6: Đối tượng trong VB6.0" cung câp cho người học các kiến thức: Đối tượng và cách sử dụng đối tượng, đối tượng Form, Label, Textbox, CommandButton. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm nội dung chi tiết.

   26 p ntt 22/09/2020 6 0

 • Bài giảng Tin học đại cương: Chương 7 - ThS. Nguyễn Lê Minh

  Bài giảng Tin học đại cương: Chương 7 - ThS. Nguyễn Lê Minh

  Bài giảng "Tin học đại cương - Chương 7: Kiểu dữ liệu - Hằng - Biến" cung cấp cho người học các kiến thức: Kiểu dữ liệu, biến, toán tử, cấu trúc điều khiển, mảng, một số hộp thoại thông dụng. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   50 p ntt 22/09/2020 5 0

 • Bài giảng Toán rời rạc: Chương 1 - Nguyễn Lê Minh

  Bài giảng Toán rời rạc: Chương 1 - Nguyễn Lê Minh

  Bài giảng "Toán rời rạc - Chương 1: Cơ sở logic" cung cấp cho người học các kiến thức: Mệnh đề, dạng mệnh đề, suy luận, qui tắc suy diễn, vị từ, lượng từ. Đây là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học chuyên ngành Tự nhiên và những ai quan tâm dùng làm tài liệu học tập vầ nghiên cứu.

   51 p ntt 22/09/2020 8 0

 • Bài giảng Toán rời rạc: Chương 2 - Nguyễn Lê Minh

  Bài giảng Toán rời rạc: Chương 2 - Nguyễn Lê Minh

  Bài giảng "Toán rời rạc - Chương 2: Đại số Boole" cung cấp cho người học các kiến thức: Hàm Boole và biểu thức Boole, khai triển hàm Boole, mạch logic, tối thiểu hóa hàm Boole. Cuối mỗi phần đều có phần bài tập đề người học ôn tập và củng cố kiến thức.

   38 p ntt 22/09/2020 6 0

 • Bài giảng Toán rời rạc: Chương 3 - Nguyễn Lê Minh

  Bài giảng Toán rời rạc: Chương 3 - Nguyễn Lê Minh

  Bài giảng "Toán rời rạc - Chương 3: Phương pháp đếm" cung cấp cho người học các kiến thức: Tập hợp và hàm số, các nguyên lý đếm, lý thuyết tổ hợp, nguyên lý Dirichlet, hệ thức truy hồi. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   53 p ntt 22/09/2020 7 0

 • Bài giảng Toán rời rạc: Chương 4 - Nguyễn Lê Minh

  Bài giảng Toán rời rạc: Chương 4 - Nguyễn Lê Minh

  Bài giảng "Toán rời rạc - Chương 4: Quan hệ" cung cấp cho người học các kiến thức: Định nghĩa và tính chất, biểu diễn quan hệ, quan hệ tương đương – Đồng dư, quan hệ thứ tự - Biểu đồ Hass. Cuối mỗi phần đều có phần bài tập đề người học ôn tập và củng cố kiến thức.

   43 p ntt 22/09/2020 5 0

 • Bài giảng Toán rời rạc: Chương 5 - Nguyễn Lê Minh

  Bài giảng Toán rời rạc: Chương 5 - Nguyễn Lê Minh

  Bài giảng "Toán rời rạc - Chương 5: Lý thuyết đồ thị" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm đồ thị, các loại đồ thị, bậc của đồ thị, biểu diễn đồ thị, tính liên thông trong đồ thị, chu trình Euler – Hamilton, tìm đường đi ngắn nhất. Mời các bạn cùng tham khảo.

   59 p ntt 22/09/2020 5 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số