• Bài giảng Quản trị dự án phần mềm: Bài 6 - Đào Kiến Quốc

  Bài giảng Quản trị dự án phần mềm: Bài 6 - Đào Kiến Quốc

  Bài giảng "Quản trị dự án phần mềm - Bài 6: Giai đoạn thực hiện" cung cấp cho người học các kiến thức: Các công việc và các tài liệu trong giai đoạn thực hiện, quản lý lập trình, chuẩn bị trước khi vào lập trình, quản lý mua sắm,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   14 p ntt 26/03/2020 13 0

 • Bài giảng Quản trị dự án phần mềm: Bài 7 - Đào Kiến Quốc

  Bài giảng Quản trị dự án phần mềm: Bài 7 - Đào Kiến Quốc

  Bài giảng "Quản trị dự án phần mềm - Bài 7: Giai đoạn kiểm thử chấp nhận" cung cấp cho người học các kiến thức: Kiểm thử chấp nhận, vai trò của người quản lý, các công việc cần thực hiện. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   8 p ntt 26/03/2020 12 0

 • Bài giảng Quản trị dự án phần mềm: Bài 8 - Đào Kiến Quốc

  Bài giảng Quản trị dự án phần mềm: Bài 8 - Đào Kiến Quốc

  Bài giảng "Quản trị dự án phần mềm - Bài 8: Giai đoạn kiểm thử" cung cấp cho người học các kiến thức: Các công việc và các tài liệu trong giai đoạn thực hiện, quản lý lập trình, chuẩn bị trước khi vào lập trình, các công đoạn trong lập trình,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   15 p ntt 26/03/2020 12 0

 • Bài giảng Quản trị dự án phần mềm: Bài 9 - Đào Kiến Quốc

  Bài giảng Quản trị dự án phần mềm: Bài 9 - Đào Kiến Quốc

  Bài giảng "Quản trị dự án phần mềm - Bài 9: Giai đoạn vận hành" trình bày mục tiêu vận hành phần mềm, vận hành phần mềm, bảo trì phần mềm, mở rộng phần mềm,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   10 p ntt 26/03/2020 17 0

 • Bài giảng Quản trị dự án phần mềm: Bài 10 - Đào Kiến Quốc

  Bài giảng Quản trị dự án phần mềm: Bài 10 - Đào Kiến Quốc

  Bài giảng "Quản trị dự án phần mềm - Bài 10: Ước lượng dự án" cung cấp cho người học các kiến thức: Độ đo phần mềm - LOC, FP và các độ đo dẫn xuất, ước lượng, khâu yếu nhất của quản trị dự án. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   18 p ntt 26/03/2020 11 0

 • Bài giảng Quản trị dự án phần mềm: Bài 11 - Đào Kiến Quốc

  Bài giảng Quản trị dự án phần mềm: Bài 11 - Đào Kiến Quốc

  Bài giảng "Quản trị dự án phần mềm - Bài 11: Lịch trình dự án" cung cấp cho người học các kiến thức: Các phương pháp lập kế hoạch, system plan/project plan, phương pháp luận về lập lịch trình. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   29 p ntt 26/03/2020 16 0

 • Bài giảng Quản trị dự án phần mềm: Bài 12 - Đào Kiến Quốc

  Bài giảng Quản trị dự án phần mềm: Bài 12 - Đào Kiến Quốc

  Bài giảng "Quản trị dự án phần mềm - Bài 12: Quản lý rủi ro" trình bày các kiến thức: Đặc điểm của rủi ro, rủi ro trong phát triển phần mềm, ba loại rủi ro, nhận diện rủi ro, rủi ro về môi trường phát triển,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   25 p ntt 26/03/2020 16 0

 • Bài giảng Quản trị dự án phần mềm: Bài 13 - Đào Kiến Quốc

  Bài giảng Quản trị dự án phần mềm: Bài 13 - Đào Kiến Quốc

  Bài giảng "Quản trị dự án phần mềm - Bài 13: Quản lý chất lượng" cung cấp cho người học các kiến thức: Quan niệm về chất hoạt động cải thiện chất lượng phần mềm, chuẩn hóa đối với quản lý chất lượng phần mềm. Mời các bạn cùng tham khảo.

   38 p ntt 26/03/2020 17 0

 • Bài giảng Nhập môn lập trình: Mở đầu - Trần Phước Tuấn

  Bài giảng Nhập môn lập trình: Mở đầu - Trần Phước Tuấn

  Bài giảng Nhập môn lập trình phần mở đầu giới thiệu cho người học một số nội dung như: Các thành phần trong chương trình C, kiểu dữ liệu cơ sở trong C, toán tử trong C,...và một số nội dung khác. Mời các bạn cùng tham khảo.

   22 p ntt 25/03/2020 23 0

 • Bài giảng Nhập môn lập trình: Cấu trúc điều khiển - Trần Phước Tuấn

  Bài giảng Nhập môn lập trình: Cấu trúc điều khiển - Trần Phước Tuấn

  Trong bài này sẽ giới thiệu đến người học một số cấu trúc điều khiển như: Lệnh rẽ nhánh if-else, lệnh rẽ nhiều nhánh switch, vòng lặp while-do white-for, các từ khóa break và continue. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt các nội dung chi tiết.

   13 p ntt 25/03/2020 29 0

 • Bài giảng Nhập môn lập trình: Hàm, cấu trúc - Trần Phước Tuấn

  Bài giảng Nhập môn lập trình: Hàm, cấu trúc - Trần Phước Tuấn

  Bài giảng trình bày một số nội dung liên quan đến hàm và cấu trúc như: Một số nguyên tắc trong hàm, cách khai báo và gọi thực hiện, prototype của hàm, khái niệm cấu trúc, khai báo cấu trúc trong C,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   14 p ntt 25/03/2020 26 0

 • Bài giảng Nhập môn lập trình: Mảng dữ liệu - Trần Phước Tuấn

  Bài giảng Nhập môn lập trình: Mảng dữ liệu - Trần Phước Tuấn

  Trong bài này sẽ trình bày về mảng dữ liệu với các nội dung cụ thể như sau: Môt số tính chất của mảng, khai báo mảng trong C, truy xuất các thành phần, một số thao tác cơ sở, mảng nhiều chiều. Mời các bạn cùng tham khảo.

   15 p ntt 25/03/2020 23 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số