Giáo trình The strategy and Tactics of Pricing : Phần 2 - Thomas T.Nagle

Mời các bạn cùng đi tìm hiểu về cuốn Giáo trình The strategy and Tactics of Pricing : Phần 2 của tác giả Thomas T.Nagle với các nội dung được trình bày như sau: pricing Over the product life cycle adapting strategy in an evolving market, pricing strategy in an Implementaion, Costs...